Het Atheneum Leopoldsburg is een school met een lange traditie. Met de opgedane ervaringen en kennis zijn we uitgegroeid tot een brede school met optimale leer- en ontwikkelingskansen voor jonge mensen. Daarbij willen we vooral inzetten op zelfsturing en reflectie.

 

Op een kritische en innovatieve manier versterken we bij onze leerlingen hun geloof in eigen kunnen. Zo groeien deze jonge mensen uit tot bewuste burgers zonder oogkleppen op met een open levenshouding.

 

Vertrekkende vanuit de eigenheid van de leerlingen van nu, met een sterke pedagogisch-didactische aanpak binnen een efficiënte en geavanceerde leeromgeving, stellen we naast de leerstofverwerving vooral de persoon van de leerling centraal. Ook de vernieuwende inrichting van het schooljaar en onze uitdagende maatschappelijke en culturele verankering en betrokkenheid zijn er volledig op afgestemd de opvoeding van elke leerling optimaal te laten verlopen.

 

Jongeren van de 21ste eeuw hebben hun eigen kenmerken, krachten en verwachtingen; zowel thuis, in de maatschappij als op school. Ook onze veranderende maatschappij verwacht van jongeren dat ze mondig en kritisch zijn, dat ze zelf nadenken en verantwoordelijk kunnen zijn om hun eigen ontwikkeling in handen te nemen door zelfsturing. Onze school wil hier bewust op inspelen en kiest ervoor de ‘21ste eeuwse vaardigheden’ (ook wel ‘21st century learning’ genoemd) centraal te plaatsen in de uitwerking van de school- en klaspraktijk. Zo leggen we o.a. bewust nadruk op volgende vaardigheden: kritisch denken, samenwerken, probleemoplossend werken, communiceren, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden en mediawijsheid.

 

De pedagogisch-didactische aanpak van onze leerkrachten is kwalitatief hoogstaand, eigentijds, gevarieerd en vakoverschrijdend met nadruk op de ontwikkeling van competenties en leerwinst. Elke leerkracht legt vanuit zijn vak eigen accenten. Alle vakken zijn gelijkwaardig en hebben hun eigen specifieke vormende waarden. Naargelang van de onderwijsvorm en de studierichting zullen verschillende aspecten benadrukt worden. Elk vak streeft naar een veelzijdige vorming. Naast kennis en inzicht gaat het ook steeds om vaardigheden en attitudes. Daarbij kan elke leerkracht, afhankelijk van de situatie, zijn eigen rol in de klas veranderen en zowel optreden als leider, manager of coach van de leerlingen. Zo maken we de attitude van ‘levenslang leren’ waar voor zowel onze leerkrachten als onze leerlingen.

 

Degelijk onderwijs veronderstelt een efficiënte en geavanceerde leeromgeving. Hiervoor zorgt in de eerste plaats de leerkracht door een open en interessant lesklimaat te creëren zodat de motivatie om te studeren wordt gestimuleerd. Samen met de directie is hij of zij ook verantwoordelijk voor de passende infrastructuur en voor de vernieuwing van het didactisch materiaal. Vanuit de visie op mediawijsheid opteert onze school voor een draadloos netwerk over het ganse domein. Dit biedt ons de mogelijkheid de leerlingen verantwoord te leren omgaan met de moderne informatietechnologie. Naast een technologisch aanbod (smart-TV’s, laptops en iPads) dat de leerkrachten kunnen inzetten in hun lessen, staat ‘bring your own device’ (‘breng je eigen toestel mee’) centraal in onze aanpak. Alle leerlingen mogen hun eigen toestel (smartphone, tablet, laptop, …) meebrengen en, mits toestemming van de leerkracht, gebruiken. Vanuit een inclusieve visie biedt de school met de ontleentoestellen kansen voor hen die niet over een eigen toestel beschikken.

 

Belangrijk is om, naast het leerprogramma, aandacht te besteden aan de persoon van de leerling, zowel in groep als individueel. We willen leerlingen kansen geven, bemoedigen en stimuleren, maar ook bijsturen waar nodig, met als einddoel een zo optimaal mogelijke zelfontplooiing. Het behoort tot de taak van elke leerkracht om betrokken te zijn met de leerlingen, persoonlijke gesprekken met hen aan te gaan en hen uit te dagen of te remediëren waar nodig blijkt te zijn.

 

Om dit te kunnen realiseren hebben we er sinds schooljaar 2016-2017 voor gekozen om het schooljaar ‘modulair’ in te richten. Al naargelang de gekozen richting, is er bij elk van de vijf jaarlijkse modules steeds een periode van leerstofverwerving, gevolgd door een evaluatieperiode, met daarna onmiddellijk mogelijkheid tot remediëring voor wie nog bijsturing nodig heeft of uitdieping voor wie klaar is om de uitdaging aan te gaan. Zo kunnen we als team kort op de bal spelen, kansen grijpen om nieuwe evaluatievormen te implementeren en grondig in te zetten op zowel remediëring als differentiatie. In de derde graad leggen we voor de theoretische richtingen bewust nadruk op leerstofverwerving van grotere gehelen, om de overgang naar het hoger onderwijs vlot te laten verlopen.

 

We werken vanuit een zowel brede als lokale maatschappelijke en culturele verankering en betrokkenheid. Leerlingen volgen stages bij lokale ondernemers en gerichte lesuitstappen of het bijwonen van culturele evenementen stimuleren en motiveren onze leerlingen en laten hen kennismaken met onze veelzijdige maatschappij; dichtbij en wat verderaf.

Onze school kiest ervoor om nog een stap verder te gaan door zelf culturele manifestaties te organiseren of mee te ondersteunen en optimaal betrokken te zijn in de eigen maatschappelijke omgeving.

 

Vanuit een open, positieve visie opteren we zeker niet voor een autoritaire opvoeding, maar we zijn er ons wel van bewust dat niet elke jongere zonder enige koerscorrectie uit zichzelf een positieve houding zal ontwikkelen. Daarom zullen we hen, in samenwerking met de ouders, helpen om hen belangrijke waarden voor hun toekomst te leren ontdekken. Daarbij staan naast alle reeds voorgenoemde waarden gezondheid, weerbaarheid, betrokkenheid, wederzijds respect, stiptheid en creativiteit voorop in ons pedagogisch project.

 

We zijn ervan overtuigd dat deze eigen visie op onderwijs optimale kansen biedt aan elk van onze leerlingen met het oog op professionele ontwikkeling of verdere studies en hen helpt hun eigen weg te zoeken in de maatschappij.

 

atheneum leopoldsburg

ONZE  VISIE

atheneumstraat 2, 3970 Leopoldsburg - 011 34 11 49 - info@atheneumleopoldsburg.be

©  2019  All Rights Reserved.  Webcreation by RANA DIGITAL